Privatumo politika

Šie Klientų įgaliotųjų atstovų asmens duomenų tvarkymo principai (toliau – principai) nurodo, kaip bendrovė „Ferratum“ tvarko savo Klientų įgaliotųjų atstovų ir bet kokių kitų duomenų subjektų (toliau – jūs) asmens duomenis teikiant „Ferratum“ siūlomas paslaugas. Šie principai taikomi, jei Klientas naudojasi, naudojosi ar išreiškė ketinimą naudotis „Ferratum“ teikiamais produktais ar paslaugomis (taip pat ir prieš įsigaliojant šiems principams) arba jei Klientas ar kitas duomenų subjektas yra kitaip susijęs su tokiais produktais ir paslaugomis.

 

1. Sąvokos

1.1. Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) – fizinis asmuo, atstovaujantis juridinį asmenį, kuris naudojasi, naudojosi ar išreiškė ketinimą naudotis „Ferratum“ teikiamais produktais ar paslaugomis arba sudaryti garantijos ar laidavimo sutartį.

1.2. Klientas juridinis asmuo, kuris kreipiasi dėl paskolos.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp bendrovės „Ferratum“ ir Kliento.

1.4. Duomenų apsaugos reglamentai – visi taikomi įstatymai ir reglamentai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą, įskaitant ir (bet neapsiribojant) BDAR.

1.5. CapitalBox arba „Ferratum“ UAB „Ferratum Finance“, Žalgirio g. 135, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 233 3330, el. p. info@capitalbox.lt.

1.6. „Ferratum“ įmonių grupė – „Ferratum“ ir kitų įmonių grupė, kurių pagrindinis akcininkas tiesiogiai ar netiesiogiai yra „Ferratum“ patronuojančioji įmonė „Ferratum Oyj“ (Suomijos prekybos registro kodas 1950969-1, adresas Ratamestarinkatu 11 A, Helsinkis, Suomijos Respublika).

1.7. BDAR 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė nustatyta arba ją įmanoma nustatyti.

1.9. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kuris automatizuotai ar neautomatizuotai su asmens duomenimis atliekamas veiksmas arba keli tokie veiksmai: duomenų rinkimas, užrašymas, saugojimas, keitimas, prieigos prie jų suteikimas, paieška, perdavimas, peržiūra ir kt.

 

2. Duomenų valdytojas

2.1. „Ferratum“ atsako už jūsų asmens duomenų tvarkymą, todėl pagal BDAR yra laikoma Duomenų valdytoju.

2.2. Jūsų asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos įstatymai.

 

3. Asmens duomenų rinkimas

3.1. „Ferratum“ renka jūsų asmens duomenis šiais būdais:

3.1.1. jei jūs esate Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai), savo asmens duomenis „Ferratum“ pateikiate tiesiogiai arba „Ferratum“ yra juos surinkusi jums anksčiau naudojantis „Ferratum“ paslaugomis (kai Klientas kreipiasi dėl paskolos ar kitų „Ferratum“ paslaugų) arba gavusi iš išorinių šaltinių (kai Klientas kreipiasi dėl paskolos ar kitų „Ferratum“ paslaugų). Tokie išoriniai šaltiniai yra (įskaitant, bet neapsiribojant) viešieji ir privatūs registrai (pvz., kredito biurai, t. y. „CreditInfo“), kuriais „Ferratum“ naudojasi, kad galėtų identifikuoti Klientą, patvirtinti jūsų tapatybę ir atlikti kredito rizikos vertinimą. Reikalingi asmens duomenys priklauso nuo jūsų pageidaujamų paslaugų, t. y. ar kreipiatės dėl paskolos, depozito, asmeninio laidavimo;

3.1.2. jei esate Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai), sudarantis (-ys) garantijos ar laidavimo sutartį, jūsų asmens duomenis paprastai mums pateikia Klientas, kuris kreipiasi dėl paskolos;

3.1.3. asmens duomenis taip pat renkame automatiniu būdu, jums naudojantis „Ferratum“ interneto svetaine. Toks tvarkymas plačiau aprašytas mūsų Slapukų naudojimo politikoje, kuri pateikiama adresu www.capitalbox.lt/privatumas

3.2. Renkami asmens duomenys yra reikalingi toliau nurodytiems tikslams, atsižvelgiant į „Ferratum“ siūlomų paslaugų ir produktų pobūdį bei būtinybę tinkamai nustatyti Klientų tapatybę ir įsitikinti jų kreditingumu bei patikimumu.

 

4. Tvarkomi asmens duomenys

4.1. „Ferratum“ tvarko Kliento įgaliotojo (-ųjų) atstovo (-ų) asmens duomenis Sutarties su Klientu sudarymo ir vykdymo tikslais. Tai apima tinkamą Kliento tapatybės nustatymą, kredito ir rizikos patikrinimą bei Kliento įvertinimą, siekiant nustatyti, ar galima sudaryti sutartį su Klientu ir kokiomis sąlygomis. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, taip pat „Ferratum“ teisėti interesai įsitikinti, kad Klientas ir jo įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) yra patikimi ir kreditingi, taip pat gauti mokėtinas sumas, ir „Ferratum“ teisinių ir reguliavimo prievolių, kurias nustato taikomi įstatymai, įskaitant įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius kredito įstaigas ir paskolų teikėjus, pavyzdžiui, pareiga atsiskaityti reguliavimo institucijoms, taikyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisykles ir reglamentus, siekiant tinkamai nustatyti Kliento tapatybę („Pažink savo klientą“) ir įsitikinti Kliento patikimumu bei kreditingumu.

4.2. Pirmiau nurodytais tikslais „Ferratum“ tvarko tokius asmens duomenis kaip:

4.2.1. tapatybės nustatymo duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, tautybė, informacija apie tapatybės dokumentą ir jo kopija, veido ar tapatybės atpažinimo rezultatai, nuotrauka, parašas, adresas);

4.2.2. kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba);

4.2.3. banko duomenys (pvz., banko ID, banko pavadinimas, sąskaitos savininkas, sąskaitos numeris);

4.2.4. profesiniai duomenys (pvz., dabartinė ir buvusios darbovietės bei pareigos);

4.2.5. finansiniai duomenys (pvz., atlyginimas, pajamos, turtas, įsipareigojimai, nuosavybė);

4.2.6. duomenys apie turto kilmę (pvz., duomenys apie darbdavį, sandorių partnerius, verslo veiklą ir tikruosius naudos gavėjus, duomenys apie pajamų ir turto šaltinius);

4.2.7. kreditingumo ir patikimumo duomenys (pvz., duomenys apie įmokų mokėtojo elgesį, „Ferratum“ ar kitiems asmenims sukelta žala, duomenys, leidžiantys „Ferratum“ taikyti deramo patikrinimo priemones dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ir užtikrinti atitiktį tarptautinėms sankcijoms, taip pat įgyvendinti verslo santykių tikslus ir nustatyti, ar Klientas arba jo atstovas yra politikoje dalyvaujantis asmuo);

4.2.8. duomenys, gaunami vykdant įstatyminę prievolę (pvz., informacija, gauta iš tyrimo įstaigų, notarų, mokesčių institucijų, teismų ir antstolių pateiktų paklausimų);

4.2.9. komunikacijos duomenys (pvz., el. laiškai, telefono skambučių įrašai);

4.2.10. prisijungimo prie „Ferratum“ interneto svetainės duomenys;

4.2.11. su paslaugomis susiję duomenys (pvz., sutarties vykdymas ar nevykdymas, sandorių istorija, pateikti prašymai, paklausimai ir skundai).

4.3. „Ferratum“ taip pat tvarko surinktus asmens duomenis šiais tikslais:

4.3.1. vykdyti „Ferratum“ įstatymines prievoles (pvz., taikyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisykles ir reglamentus, siekiant tinkamai nustatyti Kliento ir jo įgaliotojo (-ųjų) atstovo (-ų) tapatybę („Pažink savo klientą“) ir įsitikinti Kliento patikimumu ir kreditingumu);

4.3.2. apsaugoti „Ferratum“ teises (teikti, vykdyti ir ginti teisinius ieškinius). Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – „Ferratum“ teisėti interesai;

4.3.3. įvertinti „Ferratum“ paslaugų kokybę, įskaitant pagalbos klientams paslaugas ir kokybės užtikrinimo paslaugas. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – užtikrinti „Ferratum“ teisėtus interesus vertinti ir gerinti klientų aptarnavimo paslaugų kokybę.

 

5. Tvarkymas remiantis sutikimu

5.1. „Ferratum“ taip pat tvarko asmens duomenis, remdamasi sutikimu (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais ir vykdydama rinkos tyrimus, rengdama klientų grupių, produktų ir paslaugų rinkos dalies bei kitų finansinių rodiklių statistinius tyrimus ir analizes, teikdama ataskaitas ir valdydama riziką, kad galėtų geriau suprasti klientų lūkesčius ir tobulinti „Ferratum“ veiklos modelius, produktus, paslaugas ir procesus).

5.2. Kai tvarkymas yra paremtas sutikimu, sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, kreipdamiesi į „Ferratum“ toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis ar prisijungę į savo paskyrą. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu iki atšaukimo.

5.3. Kalbant apie el. paštu siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus, jūs galite atšaukti sutikimą juos gauti ir atsisakyti tolesnių el. laiškų siuntimo, spustelėdami nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ kiekvieno el. laiško pabaigoje.

5.4. Daugiau informacijos pateikiama tolesniuose skyriuose.

 

6. Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas

6.1. Taikydama profiliavimą ir (arba) automatinio sprendimų priėmimo būdą, „Ferratum“ nusprendžia, ar Kliento prašymas dėl paskolos gali būti priimtas visas ar dalinai arba atmestas.

6.2. Sprendimas priimamas remiantis informacija, nurodyta Kliento ir jo įgaliotojo (-ųjų) atstovo (-ų) pateiktame prašyme, gauta iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų ir privačių registrų bei kitų trečiųjų šalių, taip pat atsižvelgiant į ankstesnį Kliento, kaip „Ferratum“ įmokų mokėtojo, elgesį. Specialiųjų kategorijų asmens duomenys (pvz., duomenys apie sveikatą, genetiniai duomenys) nėra tvarkomi.

6.3. Profiliavimas ir (arba) automatinis sprendimų priėmimas yra reikalingi sudarant Sutartį ir siekiant įvykdyti „Ferratum“ teisines prievoles, susijusias su tinkamu Kliento tapatybės nustatymu, Kliento kreditingumo įvertinimu, sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencija. Automatinis sprendimų priėmimas padeda bendrovei „Ferratum“ patvirtinti Kliento tapatybę ir įvertinti jo patikimumą, kreditingumą bei galimybes įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Automatinis sprendimų priėmimas padeda „Ferratum“ atsakingai priimti teisingus sprendimus dėl skolinimo. „Ferratum“ nesuteikia paskolos ir gali atšaukti Klientui suteiktą paskolą, jei paaiškėja, kad Klientas netinkamai vykdo finansinius įsipareigojimus arba pateikė „Ferratum“ klaidingą informaciją. Automatinis sprendimų priėmimas taip pat padeda sumažinti žmogiškųjų klaidų tikimybę, diskriminaciją bei piktnaudžiavimą valdžia ir leidžia priimti sprendimą per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į „Ferratum“ gaunamų prašymų skaičių.

6.4. Taikant automatinio sprendimų priėmimo būdą, gali būti nurodoma, kad Klientas yra netinkamas paskolai gauti. „Ferratum“ kredito vertinimo metodai yra nuolat tikrinami, siekiant užtikrinti jų teisingumą, veiksmingumą ir nešališkumą. Tačiau jei Klientas nori ginčyti priimtą sprendimą, Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) gali kreiptis į „Ferratum“ toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

6.5. „Ferratum“ taip pat taiko profiliavimą, siekdama nustatyti, ar (atsižvelgusi į Kliento finansinį patikimumą naudojantis „Ferratum“ paslaugomis) savo iniciatyva (tiesioginės rinkodaros priemonėmis, jei Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) yra davęs sutikimą jas naudoti) galėtų pasiūlyti didesnę paskolos sumą ar kitas paslaugas Klientui, su kuriuo jau yra sudaryta Sutartis. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – „Ferratum“ teisėti interesai parduoti savo produktus. Dėl to kai kurie Klientai gali negauti tokių pasiūlymų. Tačiau toks profiliavimas nesukelia jokių teisinių pasekmių Klientui ir niekaip kitaip reikšmingai nepaveikia Kliento, nes tai neturi įtakos jau sudarytai Sutarčiai, o Klientas turi galimybę kreiptis dėl naujos paskolos savo iniciatyva.

 

7. Duomenų tvarkytojai

7.1. Tvarkydama Kliento įgaliotojo (-ųjų) asmens (-ų) asmens duomenis, „Ferratum“ pasitelkia kruopščiai parinktus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokiu būdu „Ferratum“ išlieka visiškai atsakinga už jūsų asmens duomenis.

7.2. „Ferratum“ pasitelkia šių kategorijų duomenų tvarkytojus: teisės ir kitus konsultantus, kitus „Ferratum“ įmonių grupės subjektus, duomenų saugojimo paslaugos teikėjus, telerinkodaros, rinkodaros ir tyrimų paslaugų teikėjus, el. pašto ir SMS vartų paslaugos teikėjus, identifikavimo ir sertifikavimo paslaugų teikėjus, skolų išieškojimo agentūras, mokėjimo paslaugų teikėjus, vertinimo ir kreditingumo patikros paslaugų teikėjus, balso skambučių rinkiklio paslaugų teikėjus, interneto ir ne interneto tarpininkus.

 

8. Trečiosios šalys

8.1. „Ferratum“ atskleidžia jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tik šiuose principuose nurodytais atvejais, kai to reikalauja įstatymai (pvz., kai „Ferratum“ turi pateikti asmens duomenis valdžios institucijoms) arba gavus jūsų sutikimą.

8.2. Jūsų asmens duomenis atskleidžiame šioms trečiosioms šalims:

8.2.1. Kliento įgaliotiesiems atstovams, garantuojantiems tinkamą kitų Kliento įsipareigojimų „Ferratum“ įvykdymą (pvz., garantijos teikėjui, laiduotojui). Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – „Ferratum“ teisėti interesai užtikrinti Sutarties vykdymą;

8.2.2. neįvykdytų mokėjimų duomenų bazes tvarkantiems asmenims. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – „Ferratum“ teisėti interesai užtikrinti Sutarties vykdymą ir trečiųjų šalių teisėti interesai turėti galimybę įvertinti Kliento kreditingumą;

8.2.3. skolų išieškojimo agentūroms. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – „Ferratum“ teisėti interesai užtikrinti Sutarties vykdymą;

8.2.4. „Ferratum“ auditoriams. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – „Ferratum“ teisinės prievolės;

8.2.5. „Ferratum“ reguliuojančioms institucijoms. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – „Ferratum“ taikomos teisinės prievolės.

8.2.5. kiti „Ferratum“ grupės subjektai. Teisinis tokio pasidalijimo pagrindas yra teisėti „CapitalBox“ ir „Ferratum Group“ interesai užtikrinti sutarties vykdymą ir teisėtas kliento interesas užtikrinti „CapitalBox“ teikiamų paslaugų tinkamumą ir proporcingumą;

8.2.6. „CapitlaBox“ rinkodaros partneriai. Teisinis tokio pasidalijimo pagrindas yra teisėti „CapitalBox“ ir jo rinkodaros partnerio interesai užtikrinti rinkodaros kampanijos kokybę ir vykdymą.

 

9. Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų

9.1. „Ferratum“ perduoda asmens duomenis (įskaitant prieigos prie asmens duomenų suteikimą) „Ferratum“ įmonių grupės subjektams ir kitiems gavėjams, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų, pvz., JAV, Kanadoje, Indijoje, Šveicarijoje. Taip pat suteikiama prieiga ir prie asmenų, esančių tokiose šalyse, asmens duomenų. Tačiau „Ferratum“ tai daro tik tada, kai tam yra teisinis pagrindas, įskaitant asmens duomenų perdavimą gavėjams, kurie: (i) yra įsikūrę šalyje, kuri užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį; (ii) kuriems yra taikomi ES reikalavimai, keliami asmens duomenų perdavimui už ES ribų.

9.2. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą už ES ribų, kreipkitės į „Ferratum“ toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

 

10. Duomenų saugojimas

10.1. „Ferratum“ saugo jūsų duomenis, laikydamasi veiklos sektoriui taikomų rekomendacijų ir tiek ilgai, kiek reikalinga pasiekti tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba kiek reikalinga „Ferratum“ teisėms apsaugoti, arba kiek reikalaujama pagal taikomus teisės aktus. Atkreipkite dėmesį, kad jei tie patys asmens duomenys yra tvarkomi įvairiais tikslais, asmens duomenys saugomi ilgiausią taikomą laikotarpį.

10.2. „Ferratum“:

10.2.1. remdamasi ilgiausiu senaties terminu pagal ES direktyvą dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, „Ferratum“ saugo visus asmens duomenis, susijusius su tokia teisine prievole, 5 metus nuo paskutinio įvykdyto sandorio, santykių su Klientu nutraukimo ar įtarimo pateikimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai;

10.2.2. remiantis ilgiausiu senaties terminu, taikomu pagal sandorį pateiktiems reikalavimams, jei įsipareigojęs asmuo tyčia pažeidė savo įsipareigojimus, ir pagal įstatymus pateiktiems reikalavimams, „Ferratum“ visus su tokiu reikalavimu susijusius asmens duomenis saugo ne ilgiau nei 10 metų nuo tokio reikalavimo termino suėjimo dienos.

 

11. Jūsų teisės

11.1. Jūs galite turėti visas duomenų subjekto teises, susijusias su savo asmens duomenimis, kiek reikalaujama pagal taikomus duomenų apsaugos reglamentus. Tai apima teisę:

11.1.1. prašyti galimybės susipažinti su savo asmens duomenimis;

11.1.2. gauti savo asmens duomenų kopiją;

11.1.3. ištaisyti netikslius ar nurodytus ne visus su jumis susijusius asmens duomenis;

11.1.4. pašalinti savo asmens duomenis;

11.1.5. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

11.1.6. perkelti savo asmens duomenis;

11.1.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai tai yra paremta jūsų teisėtais interesais ir kai tokie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

11.1.8. jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės, turite teisę pateikti skundą:

- „Ferratum“ klientų aptarnavimo skyriui;

- „Ferratum“ duomenų apsaugos pareigūnui;

- Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

- teismui, jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės.

11.2. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, prašome kreiptis į „Ferratum“ toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

11.3. Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kuriomis teisėmis galite pasinaudoti prisijungę prie savo „Ferratum“ paskyros.

 

12. Šių principų keitimas

12.1. Jei „Ferratum“ asmens duomenų tvarkymo praktika pasikeistų ar atsirastų poreikis pakeisti šiuos principus pagal taikomus įstatymus, teisinę praktiką ar kompetentingų institucijų paskelbtas gaires, „Ferratum“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos principus. Tokiu atveju, „Ferratum“ informuos jus el. paštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

 

13. Kontaktinis asmuo

13.1. Jei turite klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu bendrovėje „Ferratum“ arba norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į mus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

13.2. „Ferratum“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, į kurį taip pat galite kreiptis šiais klausimais šiais kontaktiniais duomenimis dpo@capitalbox.lt