Privatumo politika

Šie Klientų įgaliotųjų atstovų asmens duomenų tvarkymo principai (toliau – principai) nurodo, kaip bendrovė CapitalBox tvarko savo Klientų įgaliotųjų atstovų ir bet kokių kitų duomenų subjektų (toliau – jūs) asmens duomenis teikiant CapitalBox siūlomas paslaugas. Šie principai taikomi, jei Klientas naudojasi, naudojosi ar išreiškė ketinimą naudotis CapitalBox teikiamais produktais ar paslaugomis (taip pat ir prieš įsigaliojant šiems principams) arba jei Klientas ar kitas duomenų subjektas yra kitaip susijęs su tokiais produktais ir paslaugomis.

 

1. Sąvokos

1.1. Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) – fizinis asmuo, atstovaujantis juridinį asmenį, kuris naudojasi, naudojosi ar išreiškė ketinimą naudotis CapitalBox teikiamais produktais ar paslaugomis arba sudaryti garantijos ar laidavimo sutartį.

1.2. Klientas juridinis asmuo, kuris kreipiasi dėl paskolos.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp bendrovės CapitalBox ir Kliento.

1.4. Duomenų apsaugos reglamentai – visi taikomi įstatymai ir reglamentai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą, įskaitant ir (bet neapsiribojant) BDAR.

1.5. CapitalBox CapitalBox AB, Lietuvos filialas, įmonės kodas 305562697, adresas Žalgirio g. 135, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 233 3330, el. p. info@capitalbox.lt, yra uždarosios akcinės bendrovės CapitalBox AB filialas, įsteigtos ir veikiančios pagal Švedijos įstatymus, registracijos kodas 556695-9655, adresas Wennerbergsgatan 10, 2 tr, Stokholmas, Švedija.

1.6. „Multitude" įmonių grupė – CapitalBox ir kitų įmonių grupė, kurių pagrindinis akcininkas tiesiogiai ar netiesiogiai yra CapitalBox patronuojančioji įmonė „Multitude SE“ (Suomijos prekybos registro kodas 1950969-1, adresas Ratamestarinkatu 11 A, Helsinkis, Suomijos Respublika).

1.7. BDAR 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė nustatyta arba ją įmanoma nustatyti.

1.9. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kuris automatizuotai ar neautomatizuotai su asmens duomenimis atliekamas veiksmas arba keli tokie veiksmai: duomenų rinkimas, užrašymas, saugojimas, keitimas, prieigos prie jų suteikimas, paieška, perdavimas, peržiūra ir kt.

 

2. Duomenų valdytojas

2.1. CapitalBox atsako už jūsų asmens duomenų tvarkymą, todėl pagal BDAR yra laikoma Duomenų valdytoju.

2.2. Jūsų asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos įstatymai.

 

3. Asmens duomenų rinkimas

3.1. CapitalBox renka jūsų asmens duomenis šiais būdais:

3.1.1. jei jūs esate Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai), savo asmens duomenis CapitalBox pateikiate tiesiogiai arba CapitalBox yra juos surinkusi jums anksčiau naudojantis CapitalBox paslaugomis (kai Klientas kreipiasi dėl paskolos ar kitų CapitalBox paslaugų) arba gavusi iš išorinių šaltinių (kai Klientas kreipiasi dėl paskolos ar kitų CapitalBox paslaugų). Tokie išoriniai šaltiniai yra (įskaitant, bet neapsiribojant) viešieji ir privatūs registrai (pvz., kredito biurai, t. y. „CreditInfo“), kuriais CapitalBox naudojasi, kad galėtų identifikuoti Klientą, patvirtinti jūsų tapatybę ir atlikti kredito rizikos vertinimą. Reikalingi asmens duomenys priklauso nuo jūsų pageidaujamų paslaugų, t. y. ar kreipiatės dėl paskolos, depozito, asmeninio laidavimo;

3.1.2. jei esate Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai), sudarantis (-ys) garantijos ar laidavimo sutartį, jūsų asmens duomenis paprastai mums pateikia Klientas, kuris kreipiasi dėl paskolos;

3.1.3. asmens duomenis taip pat renkame automatiniu būdu, jums naudojantis CapitalBox interneto svetaine. Toks tvarkymas plačiau aprašytas mūsų Slapukų naudojimo politikoje, kuri pateikiama adresu www.capitalbox.lt/privatumas

3.2. Renkami asmens duomenys yra reikalingi toliau nurodytiems tikslams, atsižvelgiant į CapitalBox siūlomų paslaugų ir produktų pobūdį bei būtinybę tinkamai nustatyti Klientų tapatybę ir įsitikinti jų kreditingumu bei patikimumu.

 

4. Tvarkomi asmens duomenys

4.1. CapitalBox tvarko Kliento įgaliotojo (-ųjų) atstovo (-ų) asmens duomenis Sutarties su Klientu sudarymo ir vykdymo tikslais. Tai apima tinkamą Kliento tapatybės nustatymą, kredito ir rizikos patikrinimą bei Kliento įvertinimą, siekiant nustatyti, ar galima sudaryti sutartį su Klientu ir kokiomis sąlygomis. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, taip pat CapitalBox teisėti interesai įsitikinti, kad Klientas ir jo įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) yra patikimi ir kreditingi, taip pat gauti mokėtinas sumas, ir CapitalBox teisinių ir reguliavimo prievolių, kurias nustato taikomi įstatymai, įskaitant įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius kredito įstaigas ir paskolų teikėjus, pavyzdžiui, pareiga atsiskaityti reguliavimo institucijoms, taikyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisykles ir reglamentus, siekiant tinkamai nustatyti Kliento tapatybę („Pažink savo klientą“) ir įsitikinti Kliento patikimumu bei kreditingumu.

4.2. Pirmiau nurodytais tikslais CapitalBox tvarko tokius asmens duomenis kaip:

4.2.1. tapatybės nustatymo duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, tautybė, informacija apie tapatybės dokumentą ir jo kopija, veido ar tapatybės atpažinimo rezultatai, nuotrauka, parašas, adresas);

4.2.2. kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba);

4.2.3. banko duomenys (pvz., banko ID, banko pavadinimas, sąskaitos savininkas, sąskaitos numeris);

4.2.4. profesiniai duomenys (pvz., dabartinė ir buvusios darbovietės bei pareigos);

4.2.5. finansiniai duomenys (pvz., atlyginimas, pajamos, turtas, įsipareigojimai, nuosavybė);

4.2.6. duomenys apie turto kilmę (pvz., duomenys apie darbdavį, sandorių partnerius, verslo veiklą ir tikruosius naudos gavėjus, duomenys apie pajamų ir turto šaltinius);

4.2.7. kreditingumo ir patikimumo duomenys (pvz., duomenys apie įmokų mokėtojo elgesį, CapitalBox ar kitiems asmenims sukelta žala, duomenys, leidžiantys CapitalBox taikyti deramo patikrinimo priemones dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ir užtikrinti atitiktį tarptautinėms sankcijoms, taip pat įgyvendinti verslo santykių tikslus ir nustatyti, ar Klientas arba jo atstovas yra politikoje dalyvaujantis asmuo);

4.2.8. duomenys, gaunami vykdant įstatyminę prievolę (pvz., informacija, gauta iš tyrimo įstaigų, notarų, mokesčių institucijų, teismų ir antstolių pateiktų paklausimų);

4.2.9. komunikacijos duomenys (pvz., el. laiškai, telefono skambučių įrašai);

4.2.10. prisijungimo prie CapitalBox interneto svetainės duomenys;

4.2.11. su paslaugomis susiję duomenys (pvz., sutarties vykdymas ar nevykdymas, sandorių istorija, pateikti prašymai, paklausimai ir skundai).

4.3. CapitalBox taip pat tvarko surinktus asmens duomenis šiais tikslais:

4.3.1. vykdyti CapitalBox įstatymines prievoles (pvz., taikyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisykles ir reglamentus, siekiant tinkamai nustatyti Kliento ir jo įgaliotojo (-ųjų) atstovo (-ų) tapatybę („Pažink savo klientą“) ir įsitikinti Kliento patikimumu ir kreditingumu);

4.3.2. apsaugoti CapitalBox teises (teikti, vykdyti ir ginti teisinius ieškinius). Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – CapitalBox teisėti interesai;

4.3.3. įvertinti CapitalBox paslaugų kokybę, įskaitant pagalbos klientams paslaugas ir kokybės užtikrinimo paslaugas. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – užtikrinti CapitalBox teisėtus interesus vertinti ir gerinti klientų aptarnavimo paslaugų kokybę.

 

5. Tvarkymas remiantis sutikimu

5.1. CapitalBox taip pat tvarko asmens duomenis, remdamasi sutikimu (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais ir vykdydama rinkos tyrimus, rengdama klientų grupių, produktų ir paslaugų rinkos dalies bei kitų finansinių rodiklių statistinius tyrimus ir analizes, teikdama ataskaitas ir valdydama riziką, kad galėtų geriau suprasti klientų lūkesčius ir tobulinti CapitalBox veiklos modelius, produktus, paslaugas ir procesus).

5.2. Kai tvarkymas yra paremtas sutikimu, sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, kreipdamiesi į CapitalBox toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis ar prisijungę į savo paskyrą. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu iki atšaukimo.

5.3. Kalbant apie el. paštu siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus, jūs galite atšaukti sutikimą juos gauti ir atsisakyti tolesnių el. laiškų siuntimo, spustelėdami nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ kiekvieno el. laiško pabaigoje.

5.4. Daugiau informacijos pateikiama tolesniuose skyriuose.

 

6. Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas

6.1. Taikydama profiliavimą ir (arba) automatinio sprendimų priėmimo būdą, CapitalBox nusprendžia, ar Kliento prašymas dėl paskolos gali būti priimtas visas ar dalinai arba atmestas.

6.2. Sprendimas priimamas remiantis informacija, nurodyta Kliento ir jo įgaliotojo (-ųjų) atstovo (-ų) pateiktame prašyme, gauta iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų ir privačių registrų bei kitų trečiųjų šalių, taip pat atsižvelgiant į ankstesnį Kliento, kaip CapitalBox įmokų mokėtojo, elgesį. Specialiųjų kategorijų asmens duomenys (pvz., duomenys apie sveikatą, genetiniai duomenys) nėra tvarkomi.

6.3. Profiliavimas ir (arba) automatinis sprendimų priėmimas yra reikalingi sudarant Sutartį ir siekiant įvykdyti CapitalBox teisines prievoles, susijusias su tinkamu Kliento tapatybės nustatymu, Kliento kreditingumo įvertinimu, sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencija. Automatinis sprendimų priėmimas padeda bendrovei CapitalBox patvirtinti Kliento tapatybę ir įvertinti jo patikimumą, kreditingumą bei galimybes įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Automatinis sprendimų priėmimas padeda CapitalBox atsakingai priimti teisingus sprendimus dėl skolinimo. CapitalBox nesuteikia paskolos ir gali atšaukti Klientui suteiktą paskolą, jei paaiškėja, kad Klientas netinkamai vykdo finansinius įsipareigojimus arba pateikė CapitalBox klaidingą informaciją. Automatinis sprendimų priėmimas taip pat padeda sumažinti žmogiškųjų klaidų tikimybę, diskriminaciją bei piktnaudžiavimą valdžia ir leidžia priimti sprendimą per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į CapitalBox gaunamų prašymų skaičių.

6.4. Taikant automatinio sprendimų priėmimo būdą, gali būti nurodoma, kad Klientas yra netinkamas paskolai gauti. CapitalBox kredito vertinimo metodai yra nuolat tikrinami, siekiant užtikrinti jų teisingumą, veiksmingumą ir nešališkumą. Tačiau jei Klientas nori ginčyti priimtą sprendimą, Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) gali kreiptis į CapitalBox toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

6.5. CapitalBox taip pat taiko profiliavimą, siekdama nustatyti, ar (atsižvelgusi į Kliento finansinį patikimumą naudojantis CapitalBox paslaugomis) savo iniciatyva (tiesioginės rinkodaros priemonėmis, jei Kliento įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai) yra davęs sutikimą jas naudoti) galėtų pasiūlyti didesnę paskolos sumą ar kitas paslaugas Klientui, su kuriuo jau yra sudaryta Sutartis. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – CapitalBox teisėti interesai parduoti savo produktus. Dėl to kai kurie Klientai gali negauti tokių pasiūlymų. Tačiau toks profiliavimas nesukelia jokių teisinių pasekmių Klientui ir niekaip kitaip reikšmingai nepaveikia Kliento, nes tai neturi įtakos jau sudarytai Sutarčiai, o Klientas turi galimybę kreiptis dėl naujos paskolos savo iniciatyva.

 

7. Duomenų tvarkytojai

7.1. Tvarkydama Kliento įgaliotojo (-ųjų) asmens (-ų) asmens duomenis, CapitalBox pasitelkia kruopščiai parinktus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokiu būdu CapitalBox išlieka visiškai atsakinga už jūsų asmens duomenis.

7.2. CapitalBox pasitelkia šių kategorijų duomenų tvarkytojus: teisės ir kitus konsultantus, kitus „Multitude" įmonių grupės subjektus, duomenų saugojimo paslaugos teikėjus, telerinkodaros, rinkodaros ir tyrimų paslaugų teikėjus, el. pašto ir SMS vartų paslaugos teikėjus, identifikavimo ir sertifikavimo paslaugų teikėjus, skolų išieškojimo agentūras, mokėjimo paslaugų teikėjus, vertinimo ir kreditingumo patikros paslaugų teikėjus, balso skambučių rinkiklio paslaugų teikėjus, interneto ir ne interneto tarpininkus.

 

8. Trečiosios šalys

8.1. CapitalBox atskleidžia jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tik šiuose principuose nurodytais atvejais, kai to reikalauja įstatymai (pvz., kai CapitalBox turi pateikti asmens duomenis valdžios institucijoms) arba gavus jūsų sutikimą.

8.2. Jūsų asmens duomenis atskleidžiame šioms trečiosioms šalims:

8.2.1. Kliento įgaliotiesiems atstovams, garantuojantiems tinkamą kitų Kliento įsipareigojimų CapitalBox įvykdymą (pvz., garantijos teikėjui, laiduotojui). Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – CapitalBox teisėti interesai užtikrinti Sutarties vykdymą;

8.2.2. neįvykdytų mokėjimų duomenų bazes tvarkantiems asmenims. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – CapitalBox teisėti interesai užtikrinti Sutarties vykdymą ir trečiųjų šalių teisėti interesai turėti galimybę įvertinti Kliento kreditingumą;

8.2.3. skolų išieškojimo agentūroms. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – CapitalBox teisėti interesai užtikrinti Sutarties vykdymą;

8.2.4. CapitalBox auditoriams. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – CapitalBox teisinės prievolės;

8.2.5. CapitalBox reguliuojančioms institucijoms. Tokio atskleidimo teisinis pagrindas – CapitalBox taikomos teisinės prievolės.

8.2.5. kiti „Multitude" grupės subjektai. Teisinis tokio pasidalijimo pagrindas yra teisėti CapitalBox ir „Multitude“ grupės interesai užtikrinti sutarties vykdymą ir teisėtas kliento interesas užtikrinti CapitalBox teikiamų paslaugų tinkamumą ir proporcingumą;

8.2.6. „CapitlaBox“ rinkodaros partneriai. Teisinis tokio pasidalijimo pagrindas yra teisėti CapitalBox ir jo rinkodaros partnerio interesai užtikrinti rinkodaros kampanijos kokybę ir vykdymą.

 

9. Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų

9.1. CapitalBox perduoda asmens duomenis (įskaitant prieigos prie asmens duomenų suteikimą) „Multitude" įmonių grupės subjektams ir kitiems gavėjams, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų, pvz., JAV, Kanadoje, Indijoje, Šveicarijoje. Taip pat suteikiama prieiga ir prie asmenų, esančių tokiose šalyse, asmens duomenų. Tačiau CapitalBox tai daro tik tada, kai tam yra teisinis pagrindas, įskaitant asmens duomenų perdavimą gavėjams, kurie: (i) yra įsikūrę šalyje, kuri užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį; (ii) kuriems yra taikomi ES reikalavimai, keliami asmens duomenų perdavimui už ES ribų.

9.2. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą už ES ribų, kreipkitės į CapitalBox toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

 

10. Duomenų saugojimas

10.1. CapitalBox saugo jūsų duomenis, laikydamasi veiklos sektoriui taikomų rekomendacijų ir tiek ilgai, kiek reikalinga pasiekti tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba kiek reikalinga CapitalBox teisėms apsaugoti, arba kiek reikalaujama pagal taikomus teisės aktus. Atkreipkite dėmesį, kad jei tie patys asmens duomenys yra tvarkomi įvairiais tikslais, asmens duomenys saugomi ilgiausią taikomą laikotarpį.

10.2. CapitalBox:

10.2.1. remdamasi ilgiausiu senaties terminu pagal ES direktyvą dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, CapitalBox saugo visus asmens duomenis, susijusius su tokia teisine prievole, 5 metus nuo paskutinio įvykdyto sandorio, santykių su Klientu nutraukimo ar įtarimo pateikimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai;

10.2.2. remiantis ilgiausiu senaties terminu, taikomu pagal sandorį pateiktiems reikalavimams, jei įsipareigojęs asmuo tyčia pažeidė savo įsipareigojimus, ir pagal įstatymus pateiktiems reikalavimams, CapitalBox visus su tokiu reikalavimu susijusius asmens duomenis saugo ne ilgiau nei 10 metų nuo tokio reikalavimo termino suėjimo dienos.

 

11. Jūsų teisės

11.1. Jūs galite turėti visas duomenų subjekto teises, susijusias su savo asmens duomenimis, kiek reikalaujama pagal taikomus duomenų apsaugos reglamentus. Tai apima teisę:

11.1.1. prašyti galimybės susipažinti su savo asmens duomenimis;

11.1.2. gauti savo asmens duomenų kopiją;

11.1.3. ištaisyti netikslius ar nurodytus ne visus su jumis susijusius asmens duomenis;

11.1.4. pašalinti savo asmens duomenis;

11.1.5. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

11.1.6. perkelti savo asmens duomenis;

11.1.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai tai yra paremta jūsų teisėtais interesais ir kai tokie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

11.1.8. jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės, turite teisę pateikti skundą:

- CapitalBox klientų aptarnavimo skyriui;

- CapitalBox duomenų apsaugos pareigūnui;

- Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

- teismui, jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės.

11.2. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, prašome kreiptis į CapitalBox toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

11.3. Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kuriomis teisėmis galite pasinaudoti prisijungę prie savo CapitalBox paskyros.

 

12. Šių principų keitimas

12.1. Jei CapitalBox asmens duomenų tvarkymo praktika pasikeistų ar atsirastų poreikis pakeisti šiuos principus pagal taikomus įstatymus, teisinę praktiką ar kompetentingų institucijų paskelbtas gaires, CapitalBox turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos principus. Tokiu atveju, CapitalBox informuos jus el. paštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

 

13. Kontaktinis asmuo

13.1. Jei turite klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu bendrovėje CapitalBox arba norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į mus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

13.2. CapitalBox paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, į kurį taip pat galite kreiptis šiais klausimais šiais kontaktiniais duomenimis dpo@capitalbox.lt